Goede resultaten met verrassend weinig middelen

dialoogisch hanteert de menselijke maat

Gratis e-book downloaden

Onze aanpak leidt tot grote resultaten met verrassend weinig middelen

De omvang van het speelveld is helder. Het is uitgekristalliseerd welke stakeholders nodig zijn. Kortom: u heeft een levend bewijs van wat er leeft.
Er zijn realiseerbare uitkomsten en acties vastgelegd, gedragen door het hele speelveld.

Er is een werkend, actiebereid netwerk. De eerste initiatieven zijn al genomen en in gang gezet. Uw rol in het geheel is duidelijk. En wat ook nog kan….u heeft meer lol in uw werk.

En dat allemaal in verrassend weinig tijd!

Onze filosofie

Alles begint met persoonlijk contact; warm en integer, met onze opdrachtgevers en met de stakeholders.

De menselijke maat is noodzakelijk. Daarmee voelt iedereen zich gezien en gehoord. Op deze manier zijn stakeholders verbonden en blijven betrokken. Iedereen is zich bewust van de eigen mogelijke bijdrage.

Bij voldoende variëteit aan stakeholders kan elk probleem binnen een groep worden opgelost. Dat betekent dat de begrenzing niet ligt bij een maximaal aantal, maar bij de benodigde variëteit.

Wat er is, is er. Wat er ook door wie wordt ingebracht: het is realiteit. Daarmee omgaan levert winst op voor duurzame relaties en een houdbaar resultaat. Kortom: als je omgaat met wat er is voorkom je stagnatie.

Synergie tussen de inhoud, vorm en communicatie versterkt het resultaat. Verrassen en verwonderen geeft je een bredere blik en stelt open voor nieuwe invalshoeken en verbindingen.

Onze theorie

Andere rol?

Overheidsorganisaties zijn van oudsher hiërarchisch georganiseerd. Met als voornaamste rol coördinator, controleur en uitvoerder: “er is een probleem, wij voelen ons verantwoordelijk en lossen het op.” De betrokken omgeving werd geïnformeerd.

In de jaren 90 ontstond het inzicht dat publieke organisaties te veel naar binnen zijn gericht. Van “buiten naar binnen” was het credo. Marktcultuur werd een leidend concept.

Nu is er vraag naar kernelementen van een adhocratie; naar buiten gericht en flexibel, coördinatie door dialoog, multidisciplinair, veel horizontale relaties, op de omgeving afgestemde structuren, onderling vertrouwen en respect.

Initiatieven en ook steeds meer investeringen komen uit de maatschappij; burgers, bedrijven en veel verschillende vormen van samenwerking. Draagvlak onder stakeholders wordt niet (achteraf) gecreëerd. Het ontstaat door co-creatie: alle stakeholders hebben invloed op het proces en het resultaat. Dit vraagt in de eerste plaats om flexibiliteit en gaat minder uit van beheersbaarheid.

Andere relatie!

Zo verandert de relatie met de omgeving en stakeholders. De nadruk ligt niet meer op de inhoud maar op de relatie. Deze verandering in rol en relatie is geen revolutie waarbij de burgers de macht willen. Het is een al lang bestaande onderstroom die steeds meer aan het oppervlak komt en een handje geholpen wordt door bezuinigingen.

Andere vaardigheden

Om een initiatief te realiseren moeten alle stakeholders WETEN, KUNNEN en WILLEN, anders loopt het vast.

Dialoogisch - aanpak
  • WETEN
    Informeren, delen, transparant zijn over belangen en doelen; vraagstukken en kaders formuleren.
  • KUNNEN
    Betekent faciliteren; in tijd, middelen (ook al is het beperkt) en aanpak. Belangen, ervaring en kennis inzetten en verbinden.
  • WILLEN
    Motiveren en betrekken. Dit is waar de nieuwe rol het duidelijkst wordt. Hier wordt duidelijk hoe belangrijk het opbouwen van een relatie is. Dat relatie boven inhoud gaat. Het vraagt om een andere houding; als leidende partij zend je. Of en hoe de boodschap aankomt is van ondergeschikt belang, je hebt aan de procedures voldaan. Omgeving en stakeholders betrekken en motiveren vraagt om iets anders. Het vraagt om je te verplaatsen in de ander. Om oprecht de vraagstukken en belangen te willen kennen. Je richten op de gezamenlijkheid. Steeds weer motiveren, betrekken, verbinden, aanpassen, elkaar vertrouwen. Maar vooral ook zorgen dat er plezier in blijft.

Hoe dan? dialoogisch!

In gesprek gaan op een resultaat gerichte manier:

Formuleren van een heldere gemeenschappelijke vraag. Wat is de essentie van het vraagstuk? Wat is de gezamenlijke opgave? Hoe draagt iedere stakeholder bij? De vraag geeft kaders en richting.

Ga op zoek naar de realiteit. Ga naar buiten. Wat zijn de belangen, kennis, ervaring die bij de vraag horen? Wie heeft een rol in het beantwoorden en realiseren? Als dit compleet is, hebben we de benodigde variëteit.

Verbinden van de variëteit voor passende resultaten.

Verrassen en verwonderen.

De realisatie begint ter plekke en verbindingen blijven bestaan.

Neem contact op
Ik heb onze HR-strategie, die wij met jullie ontwikkeld hebben, nog eens kritisch gelezen. En na 4 jaar is het nog steeds een goede strategie. Dat is een mooie constatering!
Conny Vermolen, Directeur Personeel & Organisatie Hogeschool van Amsterdam
Dankzij Dialoogisch hadden we een verrassende opkomst van 120% van een altijd al moeilijk te bereiken doelgroep.
Paul Abel, Voorzitter Adviesraad Diversiteit en Integratie, Amsterdam
We zijn niet probleem analyserend te werk gegaan maar op zoek gegaan naar waarde, waardering en energie. Daar zit immers de oplossing. En iedereen komt aan bod in een verrassend speelse maar evenzo serieuze dialoog.
Bart-Jan Kouwenhoven, Toenmalig Directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
Mijn ervaring is dat complexe veranderingsopgaven met behulp van een goede methode hanteerbaar worden gemaakt, mensen uit hun vooroordelen worden gehaald en er wordt richting gegeven.
Wim Korf, Toenmalig directeur DHV Ruimte en Mobiliteit
De inzet is bijzonder creatief. In een omgeving waar veel verschillende belangen spelen weten zij iedereen enthousiast te krijgen om mee te werken. Door de creatieve aanpak is iedere partij in staat om een bijdrage te leveren en aan te geven wat hij/zij belangrijk vindt.
Gerrie Fenten, Programmamanager Energie en Ruimte Ministerie van Infrastructuur en Milieu